Schedule of the reporting meetings for 2017

Schedule of akim’s reporting meetings with population in 2017

Akim of administrative-territorial unit Monday  Tuesday  Wednesday   Thursday   Friday 
January 23 January 24   January 25 January 26 January 27
 

Pavlodar

(Ashimbetov Nurzhan Kemerovich – akim of the city)

Pavlodarskoe v.

School № 40,

Beregovaya st., 60/1

15.00

  Leninskiy v.

CEC,

Pavlodarskaya st., 53А

11.00

Kenzhekol r.d

Kenzhekol v.

Kenzhekolskaya school

Pl.Konstitutsia, 3

15.00

Zhetekshi v.

CEC,

Auezov st., 15

11.00

Moiyldy v.

School № 38

Abay st., 1

15.00

January 30 January 31 February 1 February 2 February 3
    Microdistricts of the city

Shanyrak,

11.00

   
February 6 February 7   February 8   February 9   February 10  
     

 

Akim’s reporting meeting 

CHC of Yestay

Pl.Konstitutsia, 1

11.00

 
Aksu

(Dyusimbinov Nurlan Shaikslyamovich – akim of the city)

 

January 23   January 24   January 25 January 26 January 27
Kalkaman r.d. 

Kalkaman v.,

HC

11.00

Dostyk r.d.

Dostyk v.,

School

15.00 

  r.d. of M.Omarov

village of M.Omarov, CEC

11.00

Yevgenyevka r.d.

Yevgenyevka v.,

CEC

15.00

  Kyzylzhar r.d.

Kyzylzhar v.,

CEC

11.00

Algabas r.d.,

Algabas v.,

School

15.00

January 30 January 31 February 1 February 2 February 3
Aksu  

School hall,

Auezov st., 58

11.00

Aksu v. 

CEC,

Komsomolskaya st.,3

15.00  

  Aksu

«EEC» JSC,

School hall

11.00

Aksu

AFP «ТNC «Каzchrome» JSC,

Assembly hall,

15.00

   
February 6 February 7   February 8   February 9   February 10  
Akim’s reporting meeting 

CHCof Donentayev,

Auezov st.,, 8

10.00  

 

       
Ekibastuz

(Nukenov Kairat Temirshotovich – akim of the city)

January 23 January 24   January 25 January 26 January 27
Beskauga v.

HC

11.00  

Koyandinskiy r.d.

Koyandy v.,

School

15.00

  Akkol r.d. 

Akkol v.,

HC

11.00

Ekibastuz r.d.

Tortuy v.,

 HC 

14.00  

 

 

 

r.d. of A.Margulan

HC

11.00

Shikyldak v.,

HC

14.00  

January 30 January 31 February 1 February 2 February 3
Bayet r.d.

Bayet v.,

CEC

10.00

Shiderty v.

CEC «Yubileyniy»,

Yunost st., 1

12.00

Tort-Kuduk r.d.

Tort-Kuduk v.,

CEC

15.00

 

 

Kudaikol r.d.

Kudaikol v.,

HC 

10.00

Zheleznodorozhniy r.d.

Kulakol v.,

CEC 

12.00

 

Sarykamys r.d 

Sarykamys v.

CEC 

10.00

Solnechniy v.

CEC «Makpal»,

Dzhambul av.,

12.00

 

“Bogatyr Komir” LP

Assembly hall

10.00

Coal mine «Vostochny»

Assembly hall

12.00

«Ekibastuz HEPS-1 of B.Nurzhanov» LP

Assembly hall

15.00 

February 6 February 7   February 8   February 9   February 10  
    Akim’s reporting meeting 

CEC «Oner»

Auezov st., 149

11.00

   
Aktogay area

(Amirin Agybay Koishybayevich – akim of the area)

January 23 January 24 January 25 January 26 January 27
Sholaksor r.d.

Sholaksor v.,

CEC

10.00

Zhalaulinsk r.d.

Ivanovka v.,

CEC

15.00

      Auelbekskiy r.d.

Auelbek v.,

 CEC 

11.00  

Karaoba r.d.

Karaoba v.,

CEC 

15.00

January 30 January 31 February 1 February 2 February 3
Baskamys r.d.

Baskamys v.

Assembly hall of akimat

11.00  

  Razumovskiy r.d.

Andrianovka v.,

CEC

11.00

Zholboldy r.d.г 

Zhilboldy v.,

CEC 

15.00

  Mutkenov r.d.

Mutkenov v.,

CEC 

11.00

Kharkov r.d.

Kharkovka v.

School

15.00

February 6 February 7   February 8   February 9   February 10  
Kozhamzhar r.d.

Kozhamzhar v.

CEC

11.00  

Aktogay r.d. 

Aktogay v., Abay st., 75

Assembly hall of akimat

15.00

 

 

    Akim’s reporting meeting 

Aktogay v.,

DHC, М. Gorkogo st., 29

11.00  

Bayanaul area

(Kairgeldinov Orazgeldy Aligazinovich

akim of the area) 

January 23 January 24 January 25 January 26 January 27
Maikain v.

CEC,

Lenin st., 31

11.00

Shoptykol r.d.

TSES v.,

CEC

14.30

Birlik r.d.

Birlik v.

CEC,

16.30  

  Toraigyr r.d.

Toraigyr v.,

CEC

11.00

Kyzyltau r.d.

Zhuantobe v.,

CEC

14.30

Aksan r.d.

Aksan v.

, CEC

17.00

 

 

 

 

 

Bayanaul r.d.

Bayanaul v.

DHC,

Satpayev st., 47

11.00 

Zhanazhol r.d.

Zhanazhol v.

CEC

15.00

 

January 30 January 31 February 1 February 2 February 3
Kurkeli r.d.

Kurkeli v.,

CEC

11.00

Kundykol r.d.

Kundykol v.

CEC

15.00

  Uzynbulak r.d.

Uzynbulak v.

CEC 

11.00

Satpayev r.d.

Karaashchi v.,

CEC

15.00  

  Zhanatlek r.d.

Zhanatlek v.

CEC

11.00

Karatomar r.d.

Karatomar v.,

CEC

15.00

February 6 February 7   February 8   February 9   February 10  
Akim’s reporting meeting 

Bayanaul v., DHC, Satpayev st., 47

11.00

       
Zhelezinka area

(Abushakhmanov Kabibolla Amanovich – akim of the area)

January 23 January 24   January 25 January 26 January 27
Veseloroshchinskiy r.d

Veselaya roshcha v.,

11.00

Novomirskiy r.d.

Tserkovnoe v.,

CEC

14.30

Zhelezinskiy r.d.

Zhelezinka v.,

Assembly hall of the akimat,

Auezov st.,10

11.00

Bashmachinskiy r.d.

Bashmachnoe v.,

CEC

14.30

Priirtyshskiy r.d.

Priirtyshsk v.,

CEC

11.00

Lesnoy r.d.

Lesnoe v.

CEC

15.00

  Kazakhstan r.d.

Zhana zhuldyz v.

CEC

11.00

Ozerniy r.d.

Ozernoe v.,

CEC

14.30

January 30 January 31 February 1 February 2 February 3
Alakol r.d.

Alakol v.,

CEC

11.00

Enbekshinskiy r.d.

Enbekshi v.,

CEC

14.30  

 

  Mikhailovskiy r.d.

Mikhailovka v.,

CEC

11.00

Aktauskiy r.d.

Berezovka v.,

School

14.30

  Akim’s reporting meeting

Zhelezinka v.,

DHC,

Nezavisimost., st., 59

11.00

 

 

 

 

 

Irtysh area

(Batyrguzhinov Serik Barlybayevichakim of the area )

January 23 January 24 January 25 January 26 January 27
с Amangeldy v.

School

11.00

Lenino v.

School

14.30

  Severniy r.d.

Severnoe v.,

CEC

11.00

Baizakov r.d.

Village of I.Baizakov, CEC

14.30

  Kosagashskiy r.d.

Kosagash v.

School

11.00

Panfilov r.d.

Panfilovo v.,

 CEC

14.30

January 30 January 31 February 1 February 2 February 3
Maikonyr v.

Assembly hall of akimat

11.00

Lugovoe v.,

 CEC

14.30

  Agashoryn v.,

CEC

11.00

Uzynsu v.

CEC

14.30

Golubovka v.,

CEC

11.00

Irtyshsk v.

DHC

I.Baizakov st., 13

11.00

Karakudukskiy r.d.

Karakuduk v.,

School

16.00

Kyzylzharskiy r.d.

Kyzylzhar v.,

Assembly hall in «Irtyshsk» LP

15.00

February 6 February 7   February 8   February 9   February 10  
Seletinskiy r.d.

Seleta v.,

School 

11.00

Koskol r.d.

Koskol v.,

School

15.00

  Akim’s reporting meeting

Irtyshsk v.,

DHC

I.Baizakov st., 13

11-00

   
Kachiry area

(Shugayev Zhanat Rashitovich – akim of the area)

January 23 January 24   January 25 January 26 January 27
 

 

 

  Beregovoy r.d.

Beregovoe v.,

CEC

11.00

Terenkolskiy r.d.

Terenkol v.,

DHC

Nezavisimost st., 230

14.00

  Beregovoy r.d.

Zhanabet v.,

CEC

11.00

Oktyabrskiy r.d.

Oktyabrskoe v.

CEC

14.00

January 30 January 31 February 1 February 2 February 3
Kalinovskiy r.d.

Kalinovka v.,

CEC

11.00

Fedorovskiy r.d.

Fedorovka v.

CEC

14.00

  Vernenskiy r.d.

Lvovka v.,

School

11.00

Ivanovskiy r.d.

Ivanovka v.,

CEC

14.00

Zhana-Kurlusskiy r.d.

Trofimovka v.

CEC

11.00

Voskresenskiy r.d.

Voskresenka v.,

CEC

14.00

Baikonyskiy r.d.

Baikonys v.,

CEC

11.00

Peschanskiy r.d.

Peschanoe v.,

CEC

14.00

February 6 February 7   February 8   February 9   February 10  
  Akim’s reporting meeting 

Terenkol v.,

DHC,

Nezavisimost st., 230

15.00

 

 

 

 

 

   
Lebyazhye area

(Zhangazinov Serik Kasenovich – akim of the area)

January 30 January 31 February 1 February 2 February 3
Baimuldinskiy r.d.

Baimuldino v.

CEC

10.00 

Kyzylasker r.d.

Beskaragay v.,

Assembly hall of akimat

15.00

  Shakinskiy r.d.

Shaka v.,

CEC

10.00

Maikaragay r.d.

Maikaragay v.

CEC

12.00 

Malybay r.d.

Malybay v.,

CEC

15.00

 

Sharbakty r.d.

Sharbakty v.

School

10.00

Zhambyl r.d.

Zhambyl v.

CEC

15.00

Yamyshevskiy r.d.

Yamyshevo v.

School

10.00

Kyzylasker r.d.

Chernoe v.,

CEC

15.00

 

February 6 February 7   February 8   February 9   February 10  
Lebyazhye r.d.

Akku v,

School

V.Ivanov st., 97

11.00 

 

  Akim’s reporting meeting

Akku v.,

DHC

Baimoldin st., 3

11.00 

   
May area

(Kantarbayev Ardak Amangeldinovich – akim of the area)

January 23 January 24   January 25 January 26 January 27
 

 

  Akzhar v.

CEC

11.00

May r.d.

Maisk v.,

CEC

15.00

  Akshimanskiy r.d. 

Akshiman v.,

CEC

11.00

January 30 January 31 February 1 February 2 February 3
Maytubek v.

CEC

15.00

 

 

Karaterek r.d.

Karaterek v.

CEC

11.00

Kazanskiy r.d

Zhumysker v.,

CEC

15.00

Malaysarinskiy r.d.

Malaisary v.

CEC

11.00

Saty r.d

Saty v.,

CEC

15.00

Baskol r.d.

Baskol v.,

CEC

11.00

Kentubekskiy r.d.

Kentubek v.

CEC

16.00

February 6 February 7   February 8   February 9   February 10  
Koktubekskiy r.d.

Koktobe v.,

School

Seifullin st., 12

15.00

   

 

Akim’s reporting meeting 

Koktobe v.,

DHC

Abylaykhan st., 32

11.00  

 

 
Pavlodar area

(Babenko Alexander Vitalyevich – akim of the area)

January 23 January 24   January 25 January 26 January 27
Efremovskiy r.d.

Efremovka v.

CEC

10.00 

Luganskiy r.d.

Lugansk v.

CEC

12.00

Rozhdestvenskiy r.d.

Rozovka v.,

CEC

15.00

  Chernoretsk r.d.

Chernoretsk v.

CEC

10.00

Grigoryevskiy r.d. с. Naberezhnoe v.

CEC

12.00

Michurinskiy r.d.

Gosplemstantsiya v.

School

15.00

Olginka v.

Assembly hall in akimat 10.00

Kenesskiy r.d.

Novoyamyshevo v.

CEC

12.00

Zarinskiy r.d.

Zarya v.,

CEC

15.00

Krasnoarmeiskiy r.d.

Krasnoarmeyka v.,

DHC

10.00

Shakat r.d.

Shakat v.

CEC

12.00

Zangar r.d.

Zangar v.,

CEC 

15.00 

 

January 30 January 31 February 1 February 2 February 3
Chernoyarskiy r.d.

Sychevka v.

Novochernoyarka v.

CEC

15.00

       
February 6 February 7   February 8   February 9   February 10  
      Akim’s reporting meeting 

Krasnoarmeika v.,

DHC

11.00

 

 

Uspenka area

(Salamatskiy Sergey Ivanovich – akim of the area)

January 23 January 24   January 25 January 26 January 27
Bogatyr v.

CEC

10.00

Karatai v.

School

12.00

Lozovskiy r.d.

Lozovoe v.

Assembly hall in akimat

15.00

  Kozyketken r.d Kozyketken v.

Assembly hall in akimat

10.00

Kovalevskiy r.d.

Kovalevka v.

CEC

12.00

Uspenskiy r.d.

Uspenka v.

DHC  «Baldyrgan»

15.00

  Belousovskiy r.d.

Belousovka v.,

CEC

10.00

Ravnopolskiy r.d.

Konstantinovka v.,

CEC

12.00

Tavolzhan v.,

CEC

15.00 

 

January 30 January 31 February 1 February 2 February 3
Konyrozekskiy r.d.

Konyrozek v.

CEC

10.00

Novopokrovskiy r.d.

Galitskoe v.

CEC

12.00

Nadarovskiy r.d.

Voznesenka v.,

CEC

15.00

 

      Akim’s reporting meeting 

Uspenka v.,

DHC

Milevskiy st., 65

11.00

Shcherbakty area 

(Ibrayev Balgabay Zhumagulovich – akim of the area)

January 23 January 24   January 25 January 26 January 27
Orlovskiy r.d.

Orlovka v.

CEC

11.00

Shcherbakty r.d. 

Sharbakty v.,

DHC

Sovetov st., 26

15.00

Tatyanovskiy r.d.

Malinovka v.

CEC

11.00

 

 

Chigirinovskiy r.d.

Chigirinovka v.

CEC

11.00

Shalday r.d.

Shalday v.

CEC

15.00

 

Zhyly-Bulak r.d.

Zhyly-Bulak v,

CEC

11.00

Khmelnitskiy r.d.

Khmelnitskoe v.,

CEC

14.00 

Krasilovskiy r.d.

Krasilovka v

CEC

11.00

Sosnovskiy r.d.

Sosnovka v.,

CEC

15.00

January 30 January 31 February 1 February 2 February 3
Alexeyevskiy r.d.

Alexeyevka v.

CEC

11.00

Alexandrovskiy r.d.

Alexandrovka v.

CEC

14.00

Syntanovskiy r.d.

Syntas v.,

HC

15.00 

 

Galkinskiy r.d.

Galkino v.

CEC

15.00

Akim’s reporting meeting

Sharbakty v.,

DHC

Sovetov st., 26

15.00

 

 

Akim of administrative-territorial unit February 13 February 14 February 15 February 16 February 17
 

Akim of Pavlodar region

     

 

  Akim’s reporting meeting

Pavlodar,

 CHC of Yestay

Pl.Konstitutsia, 1

11.00  

Placed: 09.01.2015 17:32
Changed: 25.01.2017 08:59