Contacts

Kairgeldinov  Orazgeldy  – akim of district.

Day and time of reception: Monday 15.00 – 17.00,

Telephone: 9-11-08.

 

Belgubayev Ablaikhan Аbayevich, Deputy akim of district.

Day and time of reception:Wednesday, Friday  17.00 -19.00,

Telephone: 9-16-66.

 

Tokzhigitova Bakyt Kenzhekairovna, Deputy akim of district.

Day and time of reception:Tuesday, Thursday  17.00 -19.00,

Telephone: 9-13-79.

 

Аbylgazin Kairgeldy Kasymtayevich, Head of district akim’s office.

Day and time of reception:Monday, Friday  17.00 -19.00,

Telephone: 9-14-60.