Public Service Centres of Pavlodar region

Name of PSC Head’s initials Telephone Address Working hours
1. Department № 1

Pavlodar  department “PSC”- branch NJSC SC «Government for citizens” in Pavlodar region

Zhyatkova Natalia Nikolayevna 8 7182 34 59 04

8 7182 34 59 05

Pavlodar

Kutuzov st., 204

Monday  – Saturday

9.00-20.00

without break

2. Department № 2

Pavlodar  department “PSC”- branch NJSC SC «Government for citizens” in Pavlodar region

Koshanov Rakhat Serikovich 8 7182 32 04 67

8 7182 32 38 96

Pavlodar

Isinaliyev st., 24

Monday  – Saturday

9.00-20.00

without break

3. Department № 3

Pavlodar  department “PSC”- branch NJSC SC «Government for citizens” in Pavlodar region

Mukhamediyarova Azina Tulegenovna 8 7182 33 47 45

8 7182 70 37 23

Pavlodar

Pavlov st., 48

Monday  – Saturday

9.00-20.00

without break

4. Department of Aksu

Department “PSC”- branch NJSC SC «Government for citizens” in Pavlodar region

Shokparova Aigul Bagadatovna 8 7183 76 90 60 Aksu

Lenin st., 10

Monday  – Saturday

9.00-20.00

without break

5. Sector of Kalkaman v.

Aksu  department “PSC”- branch NJSC SC «Government for citizens” in Pavlodar region

Shokparova Aigul Bagadatovna 8 7183 77 88 39 Kalkaman v.,

Stepnaya st., 15

Monday  – Saturday

9.00-20.00

without break

6. Department of Ekibastuz

Department “PSC”- branch NJSC SC «Government for citizens” in Pavlodar region

Abdualiyev Kanat Ermekovich 8 7187 77 66 93 Ekibastuz

M.Zhusip st., 92/2

Monday  – Saturday

9.00-20.00

without break

7. Department of Aktogay area

Department “PSC”- branch NJSC SC «Government for citizens” in Pavlodar region

Mukhamedzhanova Gulnar Soltangaliyevna 8 7184 12 21 67

8 7184 12 21 65

Aktogay v.,

Abay st., 72

Monday  – Saturday

9.00-20.00

without break

8. Department of Bayanaul area

Department “PSC”- branch NJSC SC «Government for citizens” in Pavlodar region

Manenov Aidos Askarovich 8 7184 09 23 65 Bayanaul v.,

Satpayev st., 49

Monday  – Saturday

9.00-20.00

without break

9. Sector of Maikain v.

Department of Bayanaul area “PSC”- branch NJSC SC «Government for citizens” in Pavlodar region

Manenov Aidos Askarovich 8 7184 02 22 44 Maikain v.,

Lenin st., 35

Monday  – Saturday

9.00-20.00

without break

10. Department of Zhelezinka area

Department “PSC”- branch NJSC SC «Government for citizens” in Pavlodar region

Atygayeva Ainur Sagyntayevna 87183 12 16 35

8 7183 12 16 54

Zhelezinka v.,

Toraigyrov st., 58

Monday  – Saturday

9.00-20.00

without break

11. Department of Irtysh area

Department “PSC”- branch NJSC SC «Government for citizens” in Pavlodar region

Bagienov Baurzhan Zhanaberdinovich 8 7183 22 29 11 Irtyshsk v.,

Baizakov st., 14

Monday  – Saturday

9.00-20.00

without break

12. Department of Kachiry area

Department “PSC”- branch NJSC SC «Government for citizens” in Pavlodar region

Аyupova Samal Nazhmidenovna 8 7183 32 24 79

8 7183 32 24 99

Terenkol v.,

Turgenev st., 85 А

Monday  – Saturday

9.00-20.00

without break

13. Department of Lebyazhye area

Department “PSC”- branch NJSC SC «Government for citizens” in Pavlodar region

Moldakarimova Aigerim Talgatovna 8 7183 92 11 07

8 7183 92 11 37

Akku v.,

Tashimov st., 114

Monday  – Saturday

9.00-20.00

without break

14. Department of May area

Branch RPI“PSC” in Pavlodar region

Acting head Mukhtarov Ernar Serzhanovich 8 7183 89 21 44

8 7183 89 21 13

Koktobe v.,

Seifullin st., 13

Monday  – Saturday

9.00-20.00

without break

15. Department of Pavlodar area

Department “PSC”- branch NJSC SC «Government for citizens” in Pavlodar region

Yusupova Makhtagul Temertuleyevna 8 7182 62 92 29

8 7182 62 92 31

Pavlodar,

Tolstogo st., 10

Monday  – Saturday

9.00-20.00

without break

16. Department of Uspenka area

Department “PSC”- branch NJSC SC «Government for citizens” in Pavlodar region

Acting head

Tasybayeva Lyaziza Balgabayevna

8 7183 49 12 51

8 7183 49 18 40

Uspenka v.,

10 let of Independence 30

Monday  – Saturday

9.00-20.00

without break

17. Specialized department “PSC”- branch NJSC SC «Government for citizens” in Pavlodar region Мaikotova Anel Baigabylovna 8 7182 66 18 74 Pavlodar,

Kosmonavtov st., 2

Monday  – Saturday

9.00-20.00

without break

18. Department of Shcherbakty area

Department “PSC”- branch NJSC SC «Government for citizens” in Pavlodar region

Gumarov Ilyas Vagizovich 8 7183 62 33 36 Sharbakty v.,

V.Chaiko st., 45/2

Monday  – Saturday

9.00-20.00

without break

Placed: 24.12.2014 10:58
Changed: 17.04.2017 18:24