List of higher educational institutions of Pavlodar region

Pavlodar State University of S.Toraigyrov  
Pavlodar, Lomov st., 64 
E-mail: pgu@psu.kz 
Web-site: http://www.psu.kz  
Telephone: +7 (7182) 67-36-85, 67-37-02
 
Pavlodar State Pedagogical Institute 
Pavlodar, Mira st., 60 
E-mail: priem@ppi.kz , nauka@ppi.kz , monitoring_ns@mail.ru  
Web-site: http://www.ppi.kz 
Telephone:  +7 (7182) 34 42 22, 32 47 96
Ekibastuz Engineering and Technical Institute named after K.Satpayev 
Ekibastuz, Energetik st., 54а 
Web-site: http://eitiedu.kz 
Telephone: +7 (7187) 33 35 03, 33-34-24 
Innovative University of Eurasia 
Pavlodar, М.Gorkogo st., 102/4 
Web-site: http://www.ineu.edu.kz  
Telephone: +7 (7182) 34-56-78, 34-46-56