Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы мониторингті жїргізу ќаєидаларын бекіту туралы Ќазаќстан Республикасы Мемлекеттік ќызмет істері жјне сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл агенттігі Тґраєасыныѕ 2016 жылєы 19 ќазандаєы № 13 бўйрыєы. Ќазаќстан Республикасыныѕ Јділет министрлігінде 2016 жылєы 16 ќарашада № 14431 болып тіркелді

Ќазаќстан Республикасыныѕ 2015-2025 жылдарєа арналєан сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы стратегиясы туралы Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ 2014 жылєы 26 желтоќсандаєы № 986 Жарлыєы

Сыбайлас жемќорлыќ тјуекелдеріне сыртќы талдау жїргізу ќаєидаларын бекіту туралы Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ 2015 жылєы 29 желтоќсандаєы № 155 Жарлыєы.

Сыбайлас жемќорлыќ тјуекелдеріне ішкі талдау жїргізудіѕ їлгілік ќаєидаларын бекіту туралы Ќазаќстан Республикасы Мемлекеттік ќызмет істері жјне сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл агенттігі Тґраєасыныѕ 2016 жылєы 19 ќазандаєы № 12 бўйрыєы. Ќазаќстан Республикасыныѕ Јділет министрлігінде 2016 жылєы 21 ќарашада № 14441 болып тіркелді